شرکت سرمایه گذاری توسعه راهبرد  
مرآت کیش
Slide 1 Heading
رئیس کانون بازنشستگی فولاد مبارکه: حفظ کرامت بازنشستگان و عملی کردن وعده ها مهمترین اقدام تیم مدیریتی جدید صندوق فولاد است/ قدردانی بازنشستگان از مدیران خدوم صندوق فولاد
Click Here
Slide 2 Heading
رئیس کانون بازنشستگی فولاد مبارکه: حفظ کرامت بازنشستگان و عملی کردن وعده ها مهمترین اقدام تیم مدیریتی جدید صندوق فولاد است/ قدردانی بازنشستگان از مدیران خدوم صندوق فولاد
Click Here
Slide 3 Heading
رئیس کانون بازنشستگی فولاد مبارکه: حفظ کرامت بازنشستگان و عملی کردن وعده ها مهمترین اقدام تیم مدیریتی جدید صندوق فولاد است/ قدردانی بازنشستگان از مدیران خدوم صندوق فولاد
Click Here
Previous
Next