“سومین روز از حضور مرآت کیش در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته”

“سومین روز از حضور مرآت کیش در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته”