۵ آذر ۱۴۰۱

شهیدی: بهبود وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان هتل گاجره در اولویت شرکت مرآت است

شهیدی: بهبود وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان هتل گاجره در اولویت شرکت مرآت است

مدیر عامل شرکت مرآت کیش، امروز با حضور در منزل یکی از کارکنان بیمار هتل گاجره،از وی عیادت کرد.
شهیدی در این دیدار ضمن احوالپرسی از مازیار سولقانی، کارمند هتل گاجره که در بستر بیماری به سر میبرد، در جریان روند معالجه وی قرار گرفت.
شهیدی در طی این ملاقات، بر بهبود وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان هتل به منظور رفع نگرانی کارمندان تاکید کرد.

فهرست مطالب