شرکت سرمایه گذاری توسعه راهبرد  
مرآت کیش
Slide 1 Heading
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد: برای اولین بار سرفصل بودجه جداگانه ای برای رفاهیات بازنشستگان در نظر گرفته ایم/ وزیر کار هیچ گاه مدیری را به من سفارش نکرد/ دکتر عبدالملکی به خاطر باج ندادن تحت فشار است
Click Here
Slide 2 Heading
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد: برای اولین بار سرفصل بودجه جداگانه ای برای رفاهیات بازنشستگان در نظر گرفته ایم/ وزیر کار هیچ گاه مدیری را به من سفارش نکرد/ دکتر عبدالملکی به خاطر باج ندادن تحت فشار است
Click Here
Slide 3 Heading
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد: برای اولین بار سرفصل بودجه جداگانه ای برای رفاهیات بازنشستگان در نظر گرفته ایم/ وزیر کار هیچ گاه مدیری را به من سفارش نکرد/ دکتر عبدالملکی به خاطر باج ندادن تحت فشار است
Click Here
Previous
Next