ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب دکتر رئیسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام

همانطور که مستحضرید سال به سال با وجود تورم افسارگسیخته، سفره‌ی کارمندان شریف دولت کوچک و کوچک‌تر می‌شود؛ من‌جمله مصادیق این موارد را می‌توان پرداخت عیدی کارمندان نام برد.

زمانی می‌شد با مبلغ عیدی، دو سکه بهار آزادی (یعنی حدوداً شصت میلیون تومان فعلی) خریداری کرد ولی اکنو…

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب دکتر رئیسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام

همانطور که مستحضرید سال به سال با وجود تورم افسارگسیخته، سفره‌ی کارمندان شریف دولت کوچک و کوچک‌تر می‌شود؛ من‌جمله مصادیق این موارد را می‌توان پرداخت عیدی کارمندان نام برد.

زمانی می‌شد با مبلغ عیدی، دو سکه بهار آزادی (یعنی حدوداً شصت میلیون تومان فعلی) خریداری کرد ولی اکنو…