وزیر محترم کشور

وزیر محترم ورزش و جوانان

وزیر محترم کار رفاه و امور اجتماعی

استاندار محترم تهران

مدیرکل محترم ورزش و جوانان تهران

ریاست محترم فدراسیون شنا

سلام

درخواست رسیدگی فوری از مسئولین محترم کشور و حمایت مردم و ورزشکاران را داریم برای احقاق حق مسلم استخر‌داران و ناجیان و مربیان شنا و مراجعین محترم استخرها که در صورت تعطیلی منجر به …

وزیر محترم کشور

وزیر محترم ورزش و جوانان

وزیر محترم کار رفاه و امور اجتماعی

استاندار محترم تهران

مدیرکل محترم ورزش و جوانان تهران

ریاست محترم فدراسیون شنا

سلام

درخواست رسیدگی فوری از مسئولین محترم کشور و حمایت مردم و ورزشکاران را داریم برای احقاق حق مسلم استخر‌داران و ناجیان و مربیان شنا و مراجعین محترم استخرها که در صورت تعطیلی منجر به …