وزیر محترم ورزش

استاندار محترم سیستان و بلوچستان

سلام؛

شهرستان راسک یک شهر مرزی در سیستان و بلوچستان که پر از استعدادهای نهفته در اکثر رشته‌های ورزشی مخصوصا در زمینه فوتبال و فوتسال است ولی فارغ از یک ورزشگاه درست و حسابی…

چندین سال است مردم را فعلاً با چمن مصنوعی ۱۰ساله‌ای که بعد از افتتاح به حال خود ول شده سرگرم می‌کنند ولی دو سال است که خود همان چمن هم نمانده و زباله‌گردهای اطراف، آن را بین خود تقسیم کرده‌اند و برده‌اند؛ م…

وزیر محترم ورزش

استاندار محترم سیستان و بلوچستان

سلام؛

شهرستان راسک یک شهر مرزی در سیستان و بلوچستان که پر از استعدادهای نهفته در اکثر رشته‌های ورزشی مخصوصا در زمینه فوتبال و فوتسال است ولی فارغ از یک ورزشگاه درست و حسابی…

چندین سال است مردم را فعلاً با چمن مصنوعی ۱۰ساله‌ای که بعد از افتتاح به حال خود ول شده سرگرم می‌کنند ولی دو سال است که خود همان چمن هم نمانده و زباله‌گردهای اطراف، آن را بین خود تقسیم کرده‌اند و برده‌اند؛ م…