به نام خدا

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس محترم جمهور

سلام؛

در پی مجوز افزایش ۳۰% قیمت اینترنت، اپراتورهای قیمت را سه برابر کرده‌اند! خواهشمند است ضمن کاهش قیمت اینترنت، با اپراتورهای متخلف برخورد شود.

آیا صحیح است که به یکباره قیمت هر گیگابایت اینترنت از ۲۰۰۰ تومان به ۶۰۰۰تومان افزایش یابد؟ این افزایش قیمت ۳۰% است یا ۳۰۰% درصد؟؟!

به نام خدا

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس محترم جمهور

سلام؛

در پی مجوز افزایش ۳۰% قیمت اینترنت، اپراتورهای قیمت را سه برابر کرده‌اند! خواهشمند است ضمن کاهش قیمت اینترنت، با اپراتورهای متخلف برخورد شود.

آیا صحیح است که به یکباره قیمت هر گیگابایت اینترنت از ۲۰۰۰ تومان به ۶۰۰۰تومان افزایش یابد؟ این افزایش قیمت ۳۰% است یا ۳۰۰% درصد؟؟!

…