نگاه اصلی ما خدمت به بازنشستگان است

نشست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد و سرپرست شرکت مرآت کیش، معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد و سرپرست شرکت توسعه راهبرد مرآت کیش در راستای خدمات بیشتر برگزار شد. ... ادامه مطلب